Zavarovanje rizika odpovedi | Hrvaska.net

Iskalnik počitnic

Zavarovanje rizika odpovedi

Hrvaska.net - Gradtur d.o.o. zavarovanje rizika odpovedi - tabela Hrvaska.net Gradtur d.o.o. osiguranje rizika od otkaza - Hrvatski Insurance in case of cancellation - DIFFRENCE
Koristne informacije

Zavarovanje rizika odpovedi

Zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja

- Zavarovalnica Sava d.d.Zavarovanje odpovedi potovanja zaradi bolezni krije, če zbolite zaradi COVID- 19
Kritje obstaja v primeru pozitivnega testa z zdravniškim potrdilom, iz katerega izhajajo vse potrebne navedbe, da je bolnik zbolel za Covidom-19 po sklenitvi zavarovanja (nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja) in mu to onemogoča potovanje.

Samo pozitiven test na Sars Covid- 19 ali odločba o karanteni ni razlog na podlagi katerega je mogoče uveljavljati zavarovanje odpovedi potovanja zaradi bolezni, ampak se mora razviti bolezen, ki onemogoča potovanje. Osebni zdravnik ali pediater izda v tem primeru zdravniško potrdilo, na katerem morajo biti napisani bolezenski znaki. V tem primeru ste upravičeni do vračila celotnega zneska, zmanjšanega za zavarovalno premijo in administrativne stroške 15 eur. Ravno tako zaradi zaprtih mejnih prehodov ali prepovedi potovanj ni možno uveljavljati zavarovanja rizika odpovedi.

Zaščita pred odpovedjo ne obstaja, če potovanja ne morete ali ne želite začeti, ker ste tvegani pacient ali vas skrbi okužba zaradi vse večjega števila primerov na vašem počitniškem kraju. Tako kot prej se tudi sedaj premije ne ločujejo med visoko tveganimi in netveganimi bolniki in tako kot prej, ni nobenih starostnih omejitev. Sam strah ni razlog za brezplačno odpoved po pogojih zavarovalnic.

Premija:
OSNOVNO KRITJE:
minimalno 10,85 EUR oz.
+ 4,03% od celotnega zneska (do 2 osebi na zavarovalni polici)
+ 4,22% od celotnega zneska (do vključno 5 oseb na zavarovalni polici)
+ 4,42% od celotnega zneska (več kot 5 oseb na zavarovalni polici)

RAZŠIRJEN RIZIKO
minimalno 10,85 EUR oz.
+ 5,67% od celotnega zneska (do 2 osebi na zavarovalni polici)
+ 5,95% od celotnega zneska (do vključno 5 oseb na zavarovalni polici)
+ 6,23% od celotnega zneska (več kot 5 oseb na zavarovalni polici)

- Odstopnina GRADTUR samo za nekatere aranžmaje
Premija:
minimalno 12,00 EUR oz. 5,00 % od zneska. Odstopnina Gradtur ni možna za vse aranžmaje ravno tako izključuje epidemije in pandemije (velja samo za bolezni in smrti v ožji družini, ki zavarovancu onemogočijo odhod na potovanje).

splošni pogoji - Zavarovalnica Sava d.d.I. UVODNE DOLOČBE

1. člen ZAVAROVANE NEVARNOSTI
(1) Zavarovanje krije v obsegu, ki je določen s temi pogoji, zavarovančevo odpoved in/ali neudeležbo potovanja zaradi ene izmed v nadaljevanju navedenih nevarnosti, nastalih po sklenitvi zavarovanja, ki jih zavarovalec izbere glede na obliko kritja in sicer:

II. OSNOVNO KRITJE:
a) nezgoda, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja zavarovanca, ki mu onemogoča potovanje;
b) nosečnost;
c) nezgoda, smrt ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja družinskih članov zavarovanca, ki ne potujejo z zavarovancem (niso sopotniki), v kolikor te okoliščine zavarovancu onemogočajo potovanje. V primeru nezgode ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja družinskih članov, je kritje podano ob pogoju, da je potrebno domače, ambulantno ali bolnišnično zdravljenje družinskega člana in je navzočnost zavarovanca nujno potrebna.

III. RAZŠIRJENO KRITJE:
a) nezgoda, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja, ki zavarovancu onemogoča potovanje;
b) nosečnost;
c) nezgoda, smrt ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja družinskih članov zavarovanca, ki ne potujejo z zavarovancem (niso sopotniki), v kolikor te okoliščine zavarovancu onemogočajo potovanje. V primeru nezgode ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja družinskih članov, je kritje podano ob pogoju, da je potrebno domače, ambulantno ali bolnišnično zdravljenje družinskega člana in je navzočnost zavarovanca nujno potrebna;
d) premoženjska škoda na zavarovančevi lastnini v kraju bivanja, ki nastane kot posledica potresa, poplave, požara, viharja, toče, plazu, eksplozije, ropa in vlomske tatvine, zaradi česar je zavarovančeva prisotnost nujna;
e) poziv sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovanca;
f) nepričakovana izguba zaposlitve zavarovanca za nedoločen čas, pogojena z odpovedjo delodajalca iz nekrivdnih razlogov zavarovanca;
g) sprejem v novo službo, velja za zavarovanca, ki je bil pred sklenitvijo zavarovanja brezposelna oseba in še nima pravice koristiti redni dopust;
h) vložitev ločitvenega zahtevka pri pristojnem sodišču neposredno pred skupnim potovanjem zakoncev, ki ju zadeva zavarovanje ter po vplačanem potovanju in sklenjenem zavarovanju;
i) zaradi pomanjkanja snega v času smučarske sezone. Za pomanjkanje snega se šteje neobratovanje smučarskih naprav
izključno zaradi pomanjkanja snega v izbranem smučarskem centru v katerem ima potnik plačan smučarski aranžma zadnje tri dni pred pričetkom potovanja ali nekoliko več kot tri dni pod pogojem, da se da z vremensko napovedjo zagotovo potrditi, da se snežnih padavin do odhoda ne pričakuje več. Odpoved potovanja zaradi pomanjkanja snega se lahko uveljavlja le za smučarske aranžmaje. Stroške odpovedi zavarovalnica krije v primeru, kadar takšen dogodek ni krit iz naslova drugih zavarovanj oziroma garancij;
j) zaradi izbruha epidemije in/ali pandemije neke bolezni Ministrstvo za zunanje zadeve RS odsvetuje potovanje;
Z NOVO OKROŽNICO 13.3.2020
preneha veljati:
1) Zavarovalnica Sava po vseh novo sklenjenih policah z razširjenim rizikom ne krije stroškov odpovedi potovanja zavarovanca, ki nastanejo kot posledica izbruha epidemije in/ali pandemije, ki se nanaša na pojav koronavirusa oz na bolezen COVID-19.

Za vse že sklenjene police pa velja kritje stroškov odpovedi odpovedi potovanja zavarovanca, ki nastanejo kot posledica izbruha epidemije/pandemije, ki se nanaša na pojav koronavirusa oz. na bolezen COVID-19 v skladu s SPLOŠNIMI POGOJI ZA ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI POTOVANJA (SP TUR 01/19).


k) presaditev organov zavarovancu, za katero je datum določen oz. sporočen zavarovancu po sklenitvi zavarovanja;
l) zdravljenje zavarovanca v zdravilišču, katerega pričetek je določen oz. sporočen zavarovancu po sklenitvi zavarovanja;
m) operacija zavarovanca za katero je datum določen oz. sporočen zavarovancu po sklenitvi zavarovanja.

1.3.2020 - Zavarovalnice trdijo, da koronavirus ni (več) nepredvidljiv dogodek, zato odpovedi potovanja ne bodo krile niti tistim, ki so odpoved po izbruhu virusa zavarovali za primer epidemije.

(2) Zavarovalnica krije stroške odpovedi potovanja zavarovanca, ki je odpovedal potovanje oziroma se ga ni mogel udeležiti zaradi enega izmed dogodkov, navedenih v posamezni obliki kritja iz 1. člena teh pogojev. Zavarovalnica v obsegu teh pogojev krije tudi stroške odpovedi s strani sopotnikov – zavarovancev, ki so skupaj z zavarovancem sklenili pogodbo o potovanju in so navedeni na isti polici. Skupno število zavarovanih oseb, za katere zavarovalnica krije stroške odpovedi potovanja, znaša največ 10 (deset) oseb.

(3) V primeru nezgode ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja družinskih članov zavarovanca se po teh pogojih za družinske člane zavarovanca štejejo zakonec, izvenzakonski partner, zavarovančevi otroci, otroci izvenzakonskega partnerja, posvojenci, rejenci, starši, mačeha in očim.

(4) V primeru smrti družinskih članov zavarovanca se po teh pogojih za družinske člane štejejo zakonec, izvenzakonski partner, zavarovančevi otroci, otroci izvenzakonskega partnerja, posvojenci, rejenci, starši, mačeha, očim, stari starši, vnuki, bratje, sestre, tete, strici, nečaki, nečakinje, zet, snaha, tast, tašča, svak, svakinja, ter bratranci in sestrične.

2. člen PREDMET ZAVAROVANJA
(1) Predmet zavarovanja so stroški, ki nastanejo uporabniku potovalnih storitev – zavarovancu zato, ker je odpovedal potovanje zaradi ene od zavarovanih nevarnosti, ponudniku potovalnih storitev pa je dolžan poravnati stroške iz 3. člena teh pogojev, ki so mu v zvezi s tem nastali.
(2) Če v teh ali v Dopolnilnih pogojih za sklepanje pogodb na daljavo ni drugače določeno, je zavarovan riziko odpovedi le v primeru, če je:
1) zavarovalec sklenil s ponudnikom potovalnih storitev pogodbo o potovanju ali
2) v primeru zavarovanja na tuj račun, zavarovanec sklenil s ponudnikom potovalnih storitev (zavarovalec) pogodbo o potovanju

5. člen ZAVAROVALNI PRIMER
(1) Zavarovalni primer, krit po teh pogojih, nastane, če zavarovanec pred oziroma na dan predvidenega odhoda pisno odpove potovanje in/ali se ga ne udeleži zaradi dogodkov, ki so opredeljeni v okviru posamezne oblike kritja, razvidnih iz 1. člena teh pogojev.
(2) Dogodek, glede na katerega se sklene zavarovanje (zavarovalni primer), mora biti bodoč, negotov in neodvisen od izključne volje pogodbenikov. Zavarovalna pogodba je nična, če je tedaj, ko je bila sklenjena, zavarovalni primer že nastal, če je bil že v nastajanju ali je bilo gotovo, da bo nastal, ali če je tedaj že prenehala možnost, da bi nastal.

6. člen OBVEZNOSTI ZAVAROVANCA OB NASTOPU ZAVAROVALNEGA PRIMERA
(1) Zavarovanec je dolžan:
1) ukreniti vse potrebno, da prepreči nepotrebno povišanje stroškov;
2) ponudniku potovalnih storitev takoj pisno prijaviti zavarovalni primer, ko izve da se potovanja ne bo mogel udeležiti. V kolikor tega ne stori takoj, krije zavarovalnica samo delež, ki bi ga bil zavarovanec dolžan plačati ob takojšnjem pisnem obvestilu ponudniku potovalnih storitev;
3) v primeru zavarovanja na tuj račun zavarovalcu takoj pisno prijaviti zavarovalni primer, ko izve da se potovanja ne bo mogel udeležiti. V kolikor tega ne stori takoj, krije zavarovalnica samo delež, ki bi ga bil zavarovanec dolžan plačati ob takojšnjem pisnem obvestilu zavarovalcu;
4) dovoliti zavarovalnici vse potrebne poizvedbe in preiskave vezane na poneverbo vzrokov zavarovalnega primera ter za določitev višine zavarovalnine;
5) posredovati zavarovalnici resnične in verodostojne podatke, ki jih zahteva zavarovalnica;
6) zdravnike odvezati molčečnosti;
7) primere, ki so posledica požara, eksplozije, ropa in vlomske tatvine iz točke d) 1. člena teh pogojev, nemudoma prijaviti pristojni policijski postaji.

7. člen OMEJITVE IN IZKLJUČITVE JAMSTVA ZAVAROVALNICE
(1) Zavarovalnica je prosta svoje obveznosti, če se ugotovi, da je zavarovanec poskušal namenoma oziroma z goljufijo lažno spremeniti okoliščine, ki vplivajo na obstoj zavarovalnega kritja in višino škode.
(2) Zavarovalnica ne krije škode, ki je posledica neskrbnosti ponudnika potovalnih storitev oz. izvajalca potovanja, letalskega prevoznika ali druge družbe, podjetja ali osebe, ki je postala insolventna ali ni zmožna izpolniti kateri koli del svojih obveznosti.
(3) Zavarovalnica v nobenem primeru ne krije škode:
1) v primeru izgube zaposlitve zaradi ugotovljene invalidnosti zavarovanca;
2) če je bila zavarovancu v času sklepanja tega zavarovanja že odpovedana pogodba o zaposlitvi oziroma je vedel ali bi moral vedeti, da mu bo odpovedana v roku 12 mesecev po sklenitvi predmetnega zavarovanja, ali pa je bil nad delodajalcem že začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je zavarovanec vedel ali bi moral vedeti, da bo začet tak postopek;
3) v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja;
4) v primeru predčasne upokojitve ali upokojitve zavarovanca;
5) v primeru, če zavarovane nevarnosti oziroma dogodki iz 1. člena teh pogojev nastanejo po pričetku potovanja;
6) v zvezi s povrnitvijo stroška nakupa sezonskih smučarskih kart, abonmajev in podobnih kart z možnostjo večkratnega koriščenja.
(4) Zavarovanje ne krije škode, ki nastane zaradi stavk, notranjih nemirov, vojnih dogodkov, jedrske energije, nasilnih dejanj in zakonskih odredb.
(5) Ne glede na druge določbe te zavarovalne pogodbe ni krita škoda, ki je nastala v neposredni ali posredni povezavi s terorističnim dejanjem, niti kateri koli stroški, ki so nastali kot posledica škode, in sicer niti v primeru, če je skupaj s terorističnim dejanjem na nastanek škode vplival še kak drug vzrok ali dejanje.
Šteje se, da je teroristično dejanje vsako nasilno dejanje, ki ogroža človeško življenje, premično oziroma nepremično premoženje ali infrastrukturo, in sicer s silo, nasiljem ali vlado kakšne države ali grožnjo in je izvedeno zaradi političnih, verskih, ideoloških ali podobnih namenov ter ima namen vplivati na ustrahovanje javnosti ali kateri koli njen del ali pa ima tak učinek. Za teroristično dejanje se šteje tako dejanje, ki je izvedeno samostojno, kakor tudi tisto, ki je izvedeno v povezavi s katero koli organizacijo ali oblastjo.
Iz kritja so izključeni tudi škoda in stroški, nastali zaradi preprečevanja oziroma zatiranja terorističnih dejanj.

8. člen DOKUMENTIRANJE ODŠKODNINSKEGA ZAHTEVKA
(1) Zavarovanec prijavi zavarovalnici odškodninski zahtevek na podlagi izpolnjenega obrazca za prijavo škode. Zavarovanec mora odškodninskemu zahtevku priložiti zlasti naslednje dokumente:
1) dokumentiran obračun stroškov odpovedi potovanja;
2) pogodbo o nakupu potovanja sklenjeno med ponudnikom potovalnih storitev in zavarovancem/ci in pogoje vezane na stroške odpovedi potovanja;
3) pisno obvestilo zavarovanca o odpovedi potovanja ponudniku potovalnih storitev, iz katerega je razviden datum odpovedi;
4) polico o zavarovanju;
5) potrdilo o vplačilih ponudniku potovalnih storitev za potovanje;
6) nezgodo, nosečnost ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja, ki zavarovancu onemogoča potovanje, je potrebno dokumentirati z zdravniškim potrdilom ali dokazilom o hospitalizaciji zavarovanca oz. osebe na katero se zavarovanec sklicuje. Iz navedenega zdravniškega potrdila morajo izhajati natančni časovni okviri zdravstvenih omejitev, diagnoza ter predvsem navedba vzroka nemožnosti udeležbe potovanja. Zavarovalnica si pridržuje pravico, da glede vprašanja nezmožnosti udeležbe potovanja pridobi strokovno mnenje svojega zdravnika cenzorja;
7) smrt zavarovanca in/ali osebe, na katero se zavarovanec sklicuje je potrebno dokumentirati z mrliškim listom;
8) kadar se zavarovanec sklicuje na družinske člane, mora biti sorodstveno razmerje razvidno iz škodne dokumentacije;
9) vse dokumente, pooblastila oziroma verodostojna potrdila pristojne ustanove, ki potrjujejo obstoj zavarovalnega primera;
10) pri pozivu sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovanca, je potrebno odškodninski zahtevek dokumentirati z ustreznim potrdilom pristojnega sodnega oz. upravnega organa, iz katerega je razvidno, da preložitev obravnave ni bila odobrena;
11) vstopnico za dogodek, v zvezi s katero se uveljavlja povrnitev stroškov odpovedi;
12) druge dokaze in izjave, ki jih zavarovalnica zahteva med obravnavanjem odškodninskega zahtevka.
(2) V primeru zavarovanja na tuj račun, kadar odškodninske zahtevke iz naslova tega zavarovanja uveljavlja ponudnik potovalnih storitev (zavarovalec), le-ta k odškodninskemu zahtevku priloži pooblastilo zavarovanca, da v njegovem imenu in za njegov račun uveljavlja zavarovalnino ter ga dokumentira v skladu z določili prejšnjega odstavka.

celotni - zavarovalni pogoji - Zavarovalnica Sava d.d.
- prosim preberite


1 ter 2 stran


Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu - Zavarovalnica Sava d.d.
- prosim preberite


1 ter 2 stranodstopnina - GRADTUR
Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko vplača odpovedni riziko.

Odpovedni riziko se lahko sklene najkasneje na dan potrditve rezervacije in velja le v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci). Potnik lahko uveljavlja povračilo vplačanega zneska iz naslova vplačanega odpovednega rizika le ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila.

Odpovedni riziko znaša 4,42% cene aranžmaja.

Odstopnina Gradtur je možna le za aranžmaje v vrednosti do 1.000 EUR. Nad tem zneskom pa je možen le riziko odpovedi pri kateri od zavarovalnic.
Ne glede na plačani odpovedni riziko ima Gradtur v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 5,00 € po napotnici/voucherju ter pravico do zadrževanja zneska vplačanega odpovednega rizika.

Gradtur ne odgovarja za druge morebitne stroške, ki jih je imel potnik zaradi načrtovanega potovanja ali druge turistične storitve po pogodbi o potovanju (npr. stroški cepljenja, vizum, potni stroški, ipd.).

Potnik ima pravico do uveljavljanja vračila plačila na podlagi plačanega odpovednega rizika, v primeru, da pogodbo o potovanju zaradi zgoraj navedenih razlogov odpove najkasneje do en dan ali na dan pričetka potovanja.

Kot pričetek potovanja, ki se prične z organiziranim avtobusnim, letalskim ali ladijskim prevozom se šteje ura avtobusnega, letalskega ali ladijskega odhoda. V primeru, ko v turistični aranžma ni vključen organiziran prevoz, pa se kot pričetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko dejansko prevzel nastanitveni objekt (običajno 14:00).

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega odpovednega rizika. Pri turističnih aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do vračila vplačanega zneska na podlagi odpovednega rizika, če se na dan pričetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu.

Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo na pričetku potovanja ali med potovanjem. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačanega odpovednega rizika. Potnik prav tako nima pravice do povračila iz naslova odpovednega rizika v primeru, ko ne predloži ustreznega pisnega dokazila o opravičenem razlogu odpovedi potovanja.
Zahtevka za uveljavitev odpovednega rizika ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.

V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odpovedni riziko in zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe, ima Gradtur pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti.

V primeru, da potnik sklene zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova zavarovanja rizika odpovedi uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji poslovanja zavarovalnice. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, prek katere je sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi.

POJASNILO - ZAVAROVALNICA SAVA - korona virus:
Zavarovalnica Sava svojim zavarovancem ponuja tudi možnost zavarovanj za primer odpovedi potovanja. Glede na aktualno stanje primerov, povezanih s »Koronavirusom« pa velja pri tem omeniti omejitev kritja in sicer za primere, ko je zaradi izbruha epidemije/pandemije neke bolezni, Ministrstvo za zunanje zadeve RS, potovanje v namembno lokacijo turističnega aranžmaja, odsvetovalo. Utemeljen razlog za koriščenje zavarovalnih pravic je torej v tem primeru vezan le na primer, ko omenjeno Ministrstvo (po sklenitvi zavarovanja) potovanje odsvetuje. V primeru, ko navedene reakcije Ministrstva ni (kot tudi v primeru, če bi stranka zavarovanje sklenila že v času obstoja omenjenega odsvetovanja potovanja), v tej zvezi pri tem tudi ni zavarovalnega kritja.

Z NOVO OKROŽNICO 28.2.2020
preneha veljati:
1) Sprememba oblike kritja pri sklenjenih policah. Sprememba oblike kritja iz osnovnega zavarovanja v razširjeno kritje pri sklenjenih policah ni možna.
2) Po preteku 48 ur od sklenjenega potovanja je možno dodati riziko odpovedi le če je do potovanja več kot 60 dni (prej 15 dni).

Z NOVO OKROŽNICO 13.3.2020 - VELJA SAMO RAZŠIRJENO KRITJE
preneha veljati:
1) Zavarovalnica Sava po vseh novo sklenjenih policah z razširjenim rizikom ne krije stroškov odpovedi potovanja zavarovanca, ki nastanejo kot posledica izbruha epidemije in/ali pandemije, ki se nanaša na pojav koronavirusa oz na bolezen COVID-19.

Za vse že sklenjene police pa velja kritje stroškov odpovedi odpovedi potovanja zavarovanca, ki nastanejo kot posledica izbruha epidemije/pandemije, ki se nanaša na pojav koronavirusa oz. na bolezen COVID-19 v skladu s SPLOŠNIMI POGOJI ZA ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI POTOVANJA (SP TUR 01/19).

HRVAŠKA POČITNICE
TOP PONUDBA

Novo
akcija -24 %

05.05. - 09.06.

| Najem

Novo
Akcija -2 %

Poletje 2024

| Najem

Novo
Akcija 30 %

AKCIJA -30%

| Najem

Novo
Akcija -10 %

LAST MINUTE

| najem

Pomoč uporabnikom:
info@hrvaska.net