Pomoč uporabnikom(01) 512 18 25

Iskalnik počitnic

Zavarovanje rizika odpovedi

Hrvaska.net - Gradtur d.o.o.

Zavarovanje rizika odpovedi

Zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja

- Zavarovalnica Sava d.d.
Premija:
minimalno 10,85 EUR oz. 4,0459 % od zneska
Širše kritje pri zavarovalnici maribor 5,66 % od celotnega zneska.

- Odstopnina GRADTUR samo za nekatere aranžmaje
Premija:
minimalno 11,00 EUR oz. 4,0459 % od zneska

splošni pogoji - Zavarovalnica Sava d.d.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen - PREDMET ZAVAROVANJA
(1) Predmet zavarovanja po teh pogojih je riziko, ki nastane uporabniku zavarovalčevih turističnih storitev (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec) zato, ker je odpovedal potovanje, zavarovalcu pa je dolžan poravnati stroške, ki so mu s tem v zvezi nastali.

(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka pa je po teh pogojih zavarovan riziko odpovedi turističnega potovanja samo v primeru če je zavarovanec sklenil z zavarovalcem pogodbo o turističnem potovanju oziroma o nakupu letalske karte.
(3) Pod izrazom “zavarovanec” je potrebno razumeti tako domačega kot tudi tujega uporabnika zavarovalčevih turističnih storitev.

2. člen - ZAVAROVANA VREDNOST
(1) Zavarovana vrednost posameznega zavarovalnega primera je dogovorjen znesek, ki ga je zavarovanec ob odpovedi ali neudeležbi dolžan plačati zavarovalcu za stroške, ki so nastali zaradi odpovedi potovanja. Ti stroški so odvisni od tega, koliko dni pred odhodom je bilo potovanje odpovedano, kar je navedeno v splošnih pogojih zavarovalca. V kolikor se storno stroški obračunavajo na podlagi splošnih pogojev druge turistične agencije oz. letalske družbe (pogodbenega partnerja zavarovalca oz. organizatorja potovanja), se stroški obračunavajo na podlagi njenih stroškovnikov oziroma iz določil programa potovanja. Iz pogodbe o turističnem potovanju mora biti razviden organizator potovanja oz. pogodbeni partner zavarovalca - v nasprotnem primeru se upoštevajo splošni pogoji zavarovalca.

3. člen - ZAVAROVALNI PRIMER
(1) Zavarovalni primer, krit po teh pogojih, nastane, če zavarovanec pred oziroma na dan predvidenega odhoda pisno odpove potovanje in/ali se ga ne udeleži zaradi dogodkov, ki so opredeljeni v širini jamstva, katero si zavarovanec izbere ob sklenitvi zavarovanja. Te širine jamstva so:
a) ENOSTAVNO KRITJE
b) ŠIRŠE KRITJE

(2) Zavarovalnica krije stroške odpovedi potovanja zavarovanca, ki je odpovedal potovanje oziroma se ga ni mogel udeležiti zaradi enega izmed dogodkov navedenih v posamezni širini jamstva. Zavarovalnica krije tudi stroške odpovedi potnikov, ki so skupaj z zavarovancem sklenili pogodbo o potovanju in so navedeni v isti polici o zavarovanju. Skupno število vseh potnikov oziroma oseb za katere zavarovalnica krije stroške odpovedi potovanja znaša maksimalno 8 (osem) oseb pri enostavnem kritju in maksimalno 10 (deset) oseb pri širšem kritju.

6. člen - DOKUMENTIRANJE ODŠKODNINSKEGA ZAHTEVKA
(1) Zavarovalec prijavi zavarovalnici odškodninski zahtevek pisno na podlagi izpolnjenega obrazca za prijavo škode. Zavarovalec mora odškodninskemu zahtevku priložiti naslednje dokumente:

a) točne podatke o višini stroškov nastalih zaradi odpovedi potovanja:
- storno račun (oz. dobropis) zavarovalca in splošne pogoje po katerih je zavarovalec obračunal stroške odpovedi;

- storno račun (oz. dobropis) organizatorja potovanja in splošne pogoje po katerih je organizator potovanja obračunal stroške odpovedi;

- storno račun (oz. dobropis) zavarovalca in pogoje odpovedi iz programa potovanja v kolikor se stroški obračunavajo po programu potovanja;

- neizkoriščeno letalsko karto s splošnimi pogoji o storno stroških letalske družbe oz. potrdilo o povračilu s strani letalske družbe.

b) pogodbo oziroma prijavo o turističnem potovanju oziroma nakupu letalske karte, sklenjeno med zavarovalcem in zavarovancem/ci;

c) pisno obvestilo zavarovanca o odpovedi potovanja iz katerega je razviden datum stornacije v turistični agenciji;

d) polico o zavarovanju;

e) nezgodo, nosečnost ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja, ki zavarovancu onemogoča potovanje, je potrebno dokumentirat z evidentiranim zdravniškim potrdilom zavarovanca oz. osebe na katero se zavarovanec sklicuje ter bolniškim listom, ki dokazuje odsotnost z dela. Iz navedenega zdravniškega potrdila morajo izhajati natančne časovne navedbe in diagnoza (izjava zdravnika, da potnik ni sposoben za potovanje, brez navedbe vzroka ni dovolj!). Zavarovalnica
ima pravico, da lahko vprašanje potovalne nesposobnosti ob bolezni prepusti v proučitev svojemu zdravniškemu izvedencu.

f) smrt zavarovanca in/ali osebe na katero se zavarovanec sklicuje je potrebno dokumentirati z mrliškim listom;

g) kadar se zavarovanec sklicuje na družinske člane, mora biti sorodstveno razmerje razvidno iz škodne dokumentacije.

h) vse dokumente, pooblastila oziroma verodostojna potrdila pristojne ustanove, ki potrjujejo stvarnost dogodka oziroma razlog odpovedi potovanja, na podlagi katerega zavarovanec uveljavlja odškodninski zahtevek.

i) Ob nastanku premoženjske škode na zavarovančevi lastnini v kraju bivanja, ki nastane kot posledica požara, eksplozije, ropa in vlomske tatvine, zaradi česar je zavarovančeva prisotnost nujna, mora zavarovanec odškodninskemu zahtevku predložiti navedbo naziva in naslova policijske postaje, ki je bila o dejanju obveščena ter policijski zapisnik.

j) Pri pozivu sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovanca, je potrebno odškodninski zahtevek dokumentirat z ustreznim potrdilom pristojnega sodnega oz. upravnega organa, iz katerega je razvidno, da preložitev obravnave ni bila odobrena.

k) dokaze in izjave, ki jih zavarovalnica zahteva med obravnavanjem odškodninskega zahtevka.

7. člen - ZAČETEK IN KONEC ZAVAROVALNEGA KRITJA
(1) Zavarovanje rizika odpovedi se sklene istočasno kot pogodba o potovanju oziroma nakupu letalskih kart. Pri poznejši sklenitvi zavarovanja so zavarovani le dogodki, ki se zgodijo od 10. dne po sklenitvi zavarovanja (izjema: smrtni primer in nezgoda). V primerih, ko je do predvidenega termina potovanja manj kot 15 dni, je zavarovanje možno skleniti samo istočasno s sklenitvijo pogodbe o potovanju.

(2) Obveznost zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe se prične ob 24.00 uri tistega dne, ki je v polici o zavarovanju naveden kot datum sklenitve zavarovanja in preneha v trenutku pričetka potovanja, vendar najkasneje ob 24.00 uri tistega dne, ki je v polici naveden kot potek zavarovanja.

II. ENOSTAVNO KRITJE

12. člen – ZAVAROVALNI PRIMER V ENOSTAVNEM KRITJU
(1) Zavarovalni primer, krit po teh pogojih, nastane, če zavarovanec pred oziroma na dan predvidenega odhoda pisno odpove potovanje in/ali se ga ne udeleži zaradi enega od spodaj navedenih dogodkov v okviru enostavnega kritja:

a) nezgoda, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega
stanja, ki zavarovancu onemogoča potovanje;

b) nosečnost;

c) nezgoda, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja družinskih članov zavarovanca, ki zavarovancu onemogoča potovanje, ob pogoju, da je ob nezgodi ali nepričakovanem
poslabšanju zdravstvenega stanja družinskih članov potrebno domače, ambulantno ali bolnišnično zdravljenje in je navzočnost zavarovanca nujno potrebna.

Pri nezgodi in nepričakovanem poslabšanju zdravstvenega stanja se zavarovanec lahko sklicuje na naslednje družinske člane: zakonec oz. življenjski sopotnik v skupnem gospodinjstvu (partner), otroci, partnerjevi otroci, posvojenci, rejenci, starši, mačeha in očim. Pri smrti se zavarovanec lahko sklicuje na naslednje družinske člane: zakonec oz. življenjski sopotnik v skupnem gospodinjstvu (partner), otroci, partnerjevi otroci, posvojenci, rejenci, starši, mačeha, očim, zet, snaha, vnuki, tast, tašča, stari starši, bratje, sestre, svak, svakinja, tete, strici, bratranci, sestrične, nečaki in nečakinje.

III. ŠIRŠE KRITJE

13. člen – ZAVAROVALNI PRIMER V ŠIRŠEM KRITJU
(1) Zavarovalni primer, krit po teh pogojih, nastane, če zavarovanec pred oziroma na dan predvidenega odhoda pisno odpove potovanje in/ali se ga ne udeleži zaradi enega od spodaj navedenih dogodkov v okviru širšega kritja:
a) nezgoda, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega
stanja, ki zavarovancu onemogoča potovanje.
b) nosečnost;

c) nezgoda, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega
stanja družinskih članov zavarovanca, ki zavarovancu onemogoča
potovanje, ob pogoju, da je ob nezgodi ali nepričakovanem poslabšanju
zdravstvenega stanja družinskih članov potrebno domače, ambulantno
ali bolnišnično zdravljenje in je navzočnost zavarovanca nujno
potrebna.

Pri nezgodi in nepričakovanem poslabšanju zdravstvenega stanja se zavarovanec lahko sklicuje na naslednje družinske člane: zakonec oz. življenjski sopotnik v skupnem gospodinjstvu (partner), otroci, partnerjevi otroci, posvojenci, rejenci, starši, mačeha in očim.

Pri smrti se zavarovanec lahko sklicuje na naslednje družinske člane: zakonec oz. življenjski sopotnik v skupnem gospodinjstvu (partner), otroci, partnerjevi otroci, posvojenci, rejenci, starši, mačeha, očim, zet, snaha, vnuki, tast, tašča, stari starši, bratje, sestre, svak, svakinja, tete,
strici, bratranci, sestrične, nečaki in nečakinje.

d) premoženjska škoda na zavarovančevi lastnini v kraju bivanja, ki nastane kot posledica potresa, poplave, požara, viharja, toče, plazu, eksplozije, ropa in vlomske tatvine, zaradi česar je zavarovančeva prisotnost nujna;

e) poziv sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovanca;

f) nepričakovana izguba zaposlitve za nedoločen čas, pogojena z odpovedjo delodajalca iz nekrivdnih razlogov zavarovanca;

g) sprejem v novo službo, velja za zavarovanca, ki je bil pred sklenitvijo zavarovanja pri Zavodu za zaposlovanje prijavljen kot brezposelna oseba in še nima pravice koristiti redni dopust;

h) vložitev ločitvenega zahtevka pri pristojnem sodišču neposredno pred skupnim potovanjem zakoncev, ki ju zadeva zavarovanje ter po vplačanem potovanju in sklenjenem zavarovanju;

i) zaradi pomanjkanja snega v času smučarske sezone. Za pomanjkanje snega se šteje neobratovanje smučarskih naprav izključno zaradi pomanjkanja snega v bližnjih smučarskih centrih zadnje tri dni pred pričetkom potovanja. Odpoved potovanja zaradi pomanjkanja snega se lahko uveljavlja le za smučarske aranžmaje. Stroške odpovedi zavarovalnica krije v primeru, kadar takšen dogodek ni krit iz naslova drugih zavarovanj oziroma garancij;

j) zaradi izbruha epidemije in/ali pandemije neke bolezni Ministrstvo za zunanje zadeve RS odsvetuje potovanje;

k) presaditev organov, katere datum je določen oz. sporočen zavarovancu po sklenitvi zavarovanja;

l) zdravljenje v zdravilišču, katerega pričetek je določen oz. sporočen zavarovancu po sklenitvi zavarovanja.

celotni - zavarovalni pogoji - Zavarovalnica Sava d.d.
- prosim preberite


1 ter 2 stran


odstopnina - GRADTURČe potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko vplača odpovedni riziko.

Odpovedni riziko se lahko sklene najkasneje na dan potrditve rezervacije in velja le v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci). Potnik lahko uveljavlja povračilo vplačanega zneska iz naslova vplačanega odpovednega rizika le ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila.

Odpovedni riziko znaša 3,9% cene aranžmaja.

Odstopnina Gradtur je možna le za aranžmaje v vrednosti do 1.000 EUR. Nad tem zneskom pa je možen le riziko odpovedi pri kateri od zavarovalnic.
Ne glede na plačani odpovedni riziko ima Gradtur v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 5,00 € po napotnici/voucherju ter pravico do zadrževanja zneska vplačanega odpovednega rizika.

Gradtur ne odgovarja za druge morebitne stroške, ki jih je imel potnik zaradi načrtovanega potovanja ali druge turistične storitve po pogodbi o potovanju (npr. stroški cepljenja, vizum, potni stroški, ipd.).

Potnik ima pravico do uveljavljanja vračila plačila na podlagi plačanega odpovednega rizika, v primeru, da pogodbo o potovanju zaradi zgoraj navedenih razlogov odpove najkasneje do en dan ali na dan pričetka potovanja.

Kot pričetek potovanja, ki se prične z organiziranim avtobusnim, letalskim ali ladijskim prevozom se šteje ura avtobusnega, letalskega ali ladijskega odhoda. V primeru, ko v turistični aranžma ni vključen organiziran prevoz, pa se kot pričetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko dejansko prevzel nastanitveni objekt (običajno 14:00).

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega odpovednega rizika. Pri turističnih aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do vračila vplačanega zneska na podlagi odpovednega rizika, če se na dan pričetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu.

Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo na pričetku potovanja ali med potovanjem. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačanega odpovednega rizika. Potnik prav tako nima pravice do povračila iz naslova odpovednega rizika v primeru, ko ne predloži ustreznega pisnega dokazila o opravičenem razlogu odpovedi potovanja.
Zahtevka za uveljavitev odpovednega rizika ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.

V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odpovedni riziko in zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe, ima Gradtur pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti.

V primeru, da potnik sklene zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova zavarovanja rizika odpovedi uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji poslovanja zavarovalnice. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, prek katere je sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi.
Koristne informacije
zavarovanje rizika odpovedi - tabela Hrvaska.net Gradtur d.o.o. osiguranje rizika od otkaza - Hrvatski Insurance in case of cancellation - DIFFRENCE

HRVAŠKA POČITNICE - TOP PONUDBA

Smučanje 2020 - Kranjska Gora

Akcija -15 %

Akcija -15%

FIRST MINUTE - 15%

20.12. - 29.2.2020

polpenzion

več >

Family hotel Vespera

Akcija -20 %

Akcija -20%

FIRST MINUTE - 20%

poletje 2020

najem

več >

Vitality hotel Punta

Akcija -15 %

Akcija -15%

FIRST MINUTE - 15%

poletje 2020

polpenzion

več >

Mobilne hišice - kamp Straško

Akcija -2 %

Akcija -2%

FIRST MINUTE - 2%

poletje 2020

najem

več >