Pomoč uporabnikom(01) 512 18 25

Iskalnik počitnic

SPLOŠNI POGOJI - Hrvaska.net & Gradtur.si (Gradtur d.o.o.)

Hrvaska.net

SPLOŠNI POGOJI - Hrvaska.net & Gradtur.si (Gradtur d.o.o.)

1. VSEBINA PONUDBE
Gradtur d.o.o (hrvaska.net) posreduje storitev v skladu z objavljenimi informacijami našega poslovnega partnerja – agencije ki ponuja navedeno celotno storitev v določenem kraju z opisom in terminom ter potrjeno rezervacijo, razen v primeru izjemnih okoliščin (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne motnje, ujme, intervencije pristojnih oblasti in pd.).

2. REZERVACIJE, VPLAČILA, PRIJAVA
Vprašanja in rezervacije bivalnih enot sprejemamo po elektronski pošti ali v poslovalnici podjetja Gradtur d.o.o.
Ob izvršitvi rezervacije gost potrdi, da je seznanjen s temi Splošnimi pogoji ponudbe bivalnih storitev ter da se z njimi popolnoma strinja. Na ta način vse, kar je navedeno v teh Splošnih pogojih postaja pravna obveznost - tako za gosta kot tudi za ponudnika storitve.

Za rezervacijo bivanja je potrebno vplačati akontacijo (načeloma 30% - (PREBERITE STRAN REZERVACIJE)), preostali del cene bivalnih storitev in bivalno pristojbino pa je potrebno poravnati najpozneje 15 dni pred začetkom uporabe bivalne storitve oz. tako kot je dogovorjeno in napisano pod stranjo rezervacije.

V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.

Pravočasno in pravilno plačana prijavnina jamči potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.

Gradtur za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške. Stroški prijavnine znašajo 7 EUR na aranžma (na izdan predračun). V izjemnih primerih pri manj vrednih aranžmajih lahko tudi 10 EUR.

3. BIVALNA PRISTOJBINA
Po veljavnem Zakonu o bivalni pristojbini je gost dolžan plačati bivalno pristojbino istočasno s plačilom bivalne storitve, razen če ni dogovorjeno drugače. Bivalna pristojbina se usklajuje z veljavno zakonodajo v kraju bivanja. Končni znesek bivalne pristojbine za določeno rezervacijo je odvisen od destinacije in bivalnega obdobja, poravna pa se, v skladu s temi Splošnimi pogoji, istočasno z razliko vplačila za bivalne storitve.

4. CENA BIVALNE STORITVE
Cena bivalne storitve vključuje osnovno storitev ki je opisana ob predstavitvi bivalne enote iz rezervacije. Posebne storitve so tiste storitve, ki niso vključene v ceno bivalne enote (opisno naznačeno z besedicama "po dogovoru" ali pd.), zato jih gost posebej plača. Takšne storitve je potrebno zahtevati pri rezervaciji ali pa ob prihodu v agencijo v kraju bivanja.
Cene bivalnih storitev so v EUR.

POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV
Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov - 1, ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev (veljavno od 15.01.2008):

Uporaba: Zakon se nanaša izključno na potrošnike

Obseg uporabe: Zakon se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve

57.d člen
(1) Organizator potovanja po sklenitvi pogodbe ne sme zvišati cene razen, če je prišlo do sprememb v menjalnem tečaju valute ali tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. Če so te spremembe povzročile znižanje cene potovanja, mora organizator potrošniku povrniti razliko v ceni.

(2) Organizator potovanja sme uveljaviti pravico do spremembe dogovorjene cene turističnega aranžmaja iz prejšnjega odstavka le, če je možnost spremembe cene predvidena v potrdilu o potovanju in potrdilo vsebuje način izračuna spremembe. Cena turističnega aranžmaja se sme zvišati najpozneje do dvajsetega dne pred začetkom potovanja.

(3) Če zvišanje dogovorjene cene preseže deset odstotkov, lahko potrošnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru mora organizator potovanja potrošniku vrniti vplačani znesek.

5. KATEGORIZACIJA IN OPIS STORITEV
Ponujene bivalne enote so opisane na podlagi uradne kategorizacije pristojne inštitucije ter vpogleda v dejansko stanje bivalne enote v trenutku objave.
Standardi bivanja, prehrane, storitev in ostalega so za posamezne kraje in države različni in njihova primerjava ni možna. Informacije, ki jih gost dobi na prodajni točki ne obvezujejo hrvaska.net (gradtur d.o.o.) v večjem obsegu kot objavljene informacije.

6. PRAVICA hrvaska.net in Gradtur d.o.o. DO SPREMEMB IN ODPOVEDI
hrvaska.net in Gradtur d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe rezervacije, če nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni možno napovedati, se jim izogniti ali jih odpravit (glej točko 1.).

Gradtur si pridržuje odpovedati potovanje najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom.

Gradtur si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Gradtur pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Gradtur lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s Gradturom, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Gradtur.

Gradtur ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da Gradtur odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru Gradturove odpovedi potovanja, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

O kakršnikoli naknadni spremembi programa Gradtur potnika nemudoma obvesti.
Gradtur ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.

V primeru, da stanje na kraju samem podjetju Gradtur ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Gradtur namesti potnika v drug objekt enake ali višje kategorije.

7. PRAVICA GOSTA DO SPREMEMBE IN ODPOVEDI
V primeru, če gost želi spremeniti ali odpovedati rezervacijo, ki je bila narejena na podlagi njegove zahteve, mora to storiti pisno (e-mail, po pošti ali s faxom). Spremembe, ki ne povzročajo dodatnih stroškov bomo za gosta opravili brez nadomestila, za ostale pa bomo zaračunali realno nastale stroške.

V primeru odpovedi, je datum pisne odpovedi podlaga za obračun odpovednih stroškov kot sledi:

- za odpoved do 29 dni pred začetkom uporabe storitve stroški znašajo 30% cene bivalne storitve (se pravi da obdržimo vplačano akontacijo).
- za odpoved od 28 do 15 dni pred začetkom uporabe storitve so stroški 30% zneska,
- za odpoved od 15 do 8 dni pred začetkom uporabe storitve stroški znašajo 80% zneska,
- za odpoved od 7 do 3 dni pred začetkom uporabe storitve stroški znašajo 90% zneska,
- Odpoved dva dni, dan pred prihodom ali na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi 100% cene aranžmaja..

Če dejanski stroški odpovedi znašajo več kot zgoraj omenjeni zneski, si hrvaska.net pridržuje pravico do zaračunavanja dejansko nastalih stroškov. Omenjeni stroški za odpoved se upoštevajo tudi pri spremembah datuma začetka bivanja v bivalni enoti, kot tudi pri vseh drugih bistvenih spremembah.

Če gost, ki odpove potovanje najde novega uporabnika za isto rezervacijo, bo hrvaska.net in Gradtur zaračunala samo dejanske stroške ki jih je povzročila zamenjava.

Če do odpovedi pride zaradi višje sile, bo hrvaska.net (gradtur d.o.o.) zaračunala samo vplačano rezervacijo.

8. ODSTOPNINA - ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI
Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino.

Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.

Odstopnina znaša:
- minimalno 10,65 EUR oz. 4,0459 % od zneska - Zavarovalnica Maribor d.d.
- širše kritje pri zavarovalnici maribor 5,66 % od celotnega zneska. - Zavarovalnica Maribor d.d.
- 3,90% cene aranžmaja (odstopnina gradtur - ni možna za vse aranžmaje)

Več pa si lahko preberete če pritisnete na Zavarovanje rizika odpovedi

Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja.

9. OBVEZE hrvaska.net-a (Gradtur d.o.o.)
Dolžnost hrvaska.net je skrb o izpeljavi storitve, kot tudi o izboru ponudnika storitve ter skrb o pravicah in interesih gosta v skladu z dobrimi navadami na področju turizma. hrvaska.net in gradtur.si bo vse omenjene obveznosti opravila v celoti na zgoraj opisani način, razen v izjemnih okoliščinah (točka 1.), ko bo ukrepala kot je opisano v točki 6.

10. OBVEZE GOSTA

Gost je dolžan:
- ob rezervaciji navesti točne podatke o številu oseb in po potrebi datume rojstev. Ponudnik uslug lahko v primeru zavajanja s strani gosta bodisi odpove, bodisi zviša cena storitve.
- Imeti veljavne potne listine,
- Spoštovati carinske in devizne predpise države kamor potuje,
- Upoštevati hišni red v bivalnih objektih in sodelovati s ponudniki storitev z dobrim namenom,
- Ob prihodu v bivalno enoto ponudniku storitve podati listino o vplačani bivalni storitvi (izvirni Voucher ali pa v izjemnih primerih drugačno potrdilo o vplačilu).

V primerih neupoštevanja teh obveznosti, bodo stroški in odgovornost za nastalo škodo šli v breme gostu.

11. PRTLJAGA
hrvaska.net (gradtur d.o.o.) ne odgovarja za poškodovano, uničeno ali izgubljeno prtljago, pa tudi ne za krajo prtljage ali dragocenosti v bivalnem objektu (priporočamo najem sefa, če obstaja takšna možnost). Izgubo prtljage ali krajo je potrebno prijaviti ponudniku bivalne storitve in pristojni policijski postaji.

12. REKLAMACIJE OZ. PRITOŽBE
Potnik naj nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti graja na kraju samem Gradturjevemu vodniku, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji ali hotelu. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.
Gradtur ne upošteva reklamacij, ki ne sodijo v sklop objekta (delo na cesti, čistoča plaže, stanje objektov v neposredni bližini …).

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v dveh mesecih po končanem potovanju. Brez pisne reklamacije Gradtur ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: Gradtur d.o.o., Tacenska cesta 123, 1210 Ljubljana. Stranka lahko reklamacijo posreduje tudi po e-mailu. Sestavljanje in posredovanje zahtevka za reklamacijo ni strošek turistične agencije gradtur.

POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV
Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov - 1, ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev (veljavno od 15.01.2008):

Uporaba: Zakon se nanaša izključno na potrošnike

Obseg uporabe: Zakon se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve


Neuradno prečiščeno besedilo je dostopno na naslednji povezavi:
Določila Zakona o varstvu potrošnikov

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Gradtur take reklamacije ne bo obravnaval.

Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Gradtur je dolžan pisno izdati odgovor k navedeni reklamaciji v 8 dneh po njenem prejemu oz. v roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku reklamacije pri ponudniku storitev.

Dokler Gradtur ne izda sklepa, se potnik odreče posredovanja katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim medijem. Gradtur bo reševal samo reklamacije, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti v kraju izleta, počitnic ali potovanja.

Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja. Če po krivdi Gradturja in Hrvaske.net ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima Gradtur pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

Gratur ne more prevzeti odgovornosti za morebitne neugodne podnebne razmere, čistočo in temperaturo morja v izbranem turističnem kraju, prav tako ne more prevzeti odgovornosti za podobne situacije ter nevšečnosti, ki lahko povzročijo nezadovoljstvo gostov in ki niso neposredno povezane s kakovostjo rezervirane nastanitvene enote.

13. ZA ARANŽMAJE KATALOGA ZIMA – SMUČANJE

Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato Gradtur ravna v primeru odpovedi potovanja s strani potnika zaradi pomanjkanja snega v skladu s splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja. Izrecno navajamo, da je odstopnina v primeru najema apartmaja izključno za odpoved najema celotnega apartmaja in ne posameznih oseb.

14. POTOVANJE Z OTROKI
V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja ali potovanja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja oz. potovanja ali na celotni turistični aranžma ali potovanje.

Pogoji in višina posameznega popusta je določena v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja ali potovanja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ali potovanje ne predvideva tovrstnih posebnih popustov.

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oz. voucherju za posamezni turistični aranžma ali potovanje, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja ali potovanja.

15. PRISTOJNOST SODIŠČA
Če gost ni zadovoljen z razrešitvijo pritožbe, ima pravico do sodne rešitve spora. Za takšen primer je pristojno sodišče v Ljubljani.

16. CENE
Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo hrvaska.net kupcu omogočila odstop od aranžmaja. Na spletni strani si pridružujemo pravico do napak na cenikih in zanje ne odgovarjamo.

17. PLAŽE
Plaže so povsod javno dobro, razen če ni izrecno navedeno, da je zasebna oz. pod koncesijo.

18. PRIPOMBA
Vplačilo akontacije za rezervacijo bivalne enote pomeni da se gost v celoti strinja s temi Splošnimi pogoji.

V Ljubljani, 7. Oktober 2008.


PRAVNA OPOMBA

· POGODBA MED UPORABNIKOM IN hrvaska.net
Z uporabo teh web strani, oziroma katerekoli na njih ponujene storitve, sprejemate pogoje uporabe in sporočila, ki se nahajajo tukaj. Če se s ponujenimi pogoji ne strinjate, teh strani ne uporabljajte.

· IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
Vsebina izjave o varstvu osebnih podatkov se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja uporabnikov.
Zagotavljamo vam, da bomo vse podatke o vas, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP, Ur. l. RS, št. 59/1999, 57/2001, 59/2001 in ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004).

Vaših podatkov ne bomo pod nobenim pogojem uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon za potrebe nacionalne varnosti, obrambe, javne varnosti, preprečevanja, razkrivanja, odkrivanja in preganjanja kaznivih dejanj ali kršitve etičnih norm za določene poklice, monetarne, proračunske in davčne zadeve, nadzora javne varnosti, in varstva subjekta podatkov ali pravic in svoboščin drugih v obsegu, ki je nujen za dosego namena, zaradi katerega se določa omejitev, razen v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki so povezani z narodnim, rasnim in drugim poreklom, političnimi, verskimi in drugimi prepričanji, izobrazbo, zdravstvenim stanjem, razen nalezljivih bolezni ali spolnim vedenjem.

Kadar nam boste posredovali vaše podatke, bomo le te uporabili izključno za potrebe pošiljanja zahtevanih informacij z vaše strani. Zagotavljamo, da vaših osebnih podatkov ne bomo nikoli zlorabili, vam pošiljali nezaželene komercialne elektronske pošte ali kako drugače kršili vaše zasebnosti.
Vaši podatki ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi vam lahko kakorkoli škodovali.
Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Zagotavljamo vam, da bo dostop do vaših podatkov po izpolnitvi namena blokiran.

· OMEJITEV NA OSEBNO, NEKOMERCIALNO UPORABO
Te web strani so namenjene uporabnikom za osebno, nekomercialno uporabo. Ni dovoljeno menjati, kopirati, distribuirati, predvajati, objavljati ali na kakršen drugi način prenesti ali prodati katerokoli informacijo, uslugo ali proizvod objavljen na teh straneh.

· LASTNIŠTVO
Vsebina in oblika teh web strani je lastnina podjetja Gradtur d.o.o., Tacenska cesta 123, 1210 Ljubljana, razen dela fotografij, ki se ne uporabljajo v reklamne namene in bodo na zahtevo avtorja ali lastnika umaknjene z web strani (v kolikor ne dosežemo drugačnega dogovora).

· OMEJITEV OD ODGOVORNOSTI
Informacije na teh straneh se smatrajo pravilne v času vnosa. Vse podatke bomo redno pregledovali in morebitne napake takoj odpravili. hrvaska.net si pridržuje pravico spreminjanja podatkov na teh straneh brez posebnega opozorila.

· PREPOVEDANA ILEGALNA UPORABA
Z uporabo teh web stani se obvezujete, da pridobljene informacije ne boste uporabili za prepovedane ali ilegalne namene ali delovanje.

· LINKI NA INTERNET STRANI TRETJIH OSEB
Web strani hrvaska.net lahko vsebujejo linke na strani drugih podjetij ali oseb. Ti linki so namenjeni le za informiranje, hrvaska.net ne prevzema odgovornosti za točnost informacij ali vsebino teh strani.

· SPREMEMBA OPISANIH POGOJEV IN DRUGIH POGOJEV POSLOVANJA
hrvaska.net si pridržuje pravico spremembe uporabe teh strani in drugih pogojev poslovanja. Spremembe ne vplivajo na že izvršene ali vplačane rezervacije.

· UPORABA STORITEV hrvaska.net NA WEB STRANEH
Namen hrvaska.net web strani je izključno pomoč uporabnikom, da se informirajo o ponudbi privatnih zmogljivosti s pomočjo opisov in slik, preverijo proste termine najema, rezervirajo namestitev in vplačajo rezervacijo.

Opozarjamo vas, da morate biti za izvedbo rezervacije preko naših strani polnoletni in da s tem sprejemate finančno odgovornost za rezervacije, ki jih izvršite vi osebno ali mladoletne osebe, ki stanujejo v vašem gospodinjstvu. Odgovorni ste za nadzor nad mladoletnimi osebami, ki uporabljajo Vaše podatke in za resničnost in točnost podatkov, ki nam jih posredujete za izvedbo rezervacije. V primeru kakršnekoli zlorabe te strani (lažna rezervacija in podobno) vam bo onemogočen pristop.

· DODATNA NAVODILA
hrvaska.net se bo trudila vzdrževati točnost podatkov na svojih web straneh in hkrati širiti svojo ponudbo.

HRVAŠKA POČITNICE - TOP PONUDBA

hotel Aurora

akcija -15 %

akcija -15%

FIRST MINUTE - 15%

sezona 2018

polpenzion

več o tem

Family hotel Vespera

akcija -15 %

akcija -15%

FIRST MINUTE - 15%

sezona 2018

polpenzion

več o tem

Mobilne hiške kamp Perna

akcija -15 %

akcija -15%

FIRST MINUTE 15%

sezona 2018

najem

več o tem

Mobilne hišice Lopari

akcija -10 %

akcija -10%

FIRST MINUTE - 10%

termin: sezona 2018

najem

več o tem